TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§

Laatimispäivämäärä 20.5.2018

 1. Rekisterinpitäjä: Ruususali / Helena Aho Y-1115018-6
  Kortelahdenkatu 9 Lh 1, 33210 Tampere
  050-5967259, helena@ruususali.fi
 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Helena Aho
  Kortelahdenkatu 9 Lh 1, 33210 Tampere
  050-5967259, helena@ruususali.fi
 3. Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Asiakkaan tiedoista kerätään asiakasta haastattelemalla vain välttämättömät henkilötiedot, terveystiedot, sairaushistoria sekä lääkitykset potilasturvallisuuden takaamiseksi. Yhteystiedot ovat välttämättömät asiakkaan tavoitettavuuden vuoksi.
 5. Rekisterin tietosisältö: Nimi, syntymäaika, yhteystiedot, tämän hetkinen terveydentila, sairaushistoria siltä osin, mikä voi vaikuttaa tämän hetkiseen tilanteeseen, lääkitykset mahdollisuuksien mukaan.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet: Rekisteröidyltä itseltään saatu tieto; haastattelu ja rekisteröidyn oma kertomus.
 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Tietoja ei luovuteta. Ainoastaan asiakas itse voi saada häntä itseään koskevat kirjatut tiedot.
 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Tietoja ei siirretä EU:n tai
  ETA.n ulkopuolelle.
 9. Rekisterin suojauksen periaatteet: Manuaalinen aineisto: lukollinen
  kaappi. ATK.lla käsiteltäviä tietoja ei ole.
 10. Tarkastusoikeus: Asiakkaalla on oikeus tarkistaa asiakasrekisteriin talletetut tietonsa. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena rekisterin ylläpitäjälle. Lisätietoja tarkastusoikeudesta: www.tietosuoja.fi/1676.htm.
 11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista: Asiakkaalla on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena rekisterin ylläpitäjälle. Lisätietoja tiedon korjaamisesta: www.tietosuoja.fi/1677.htm.
 12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet: Henkilölain 30§ mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.